Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

lovemeplease


Breakfast at Tiffany’s (1961)
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viamefir mefir
lovemeplease
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamefir mefir
lovemeplease
Reposted fromredsth redsth viamefir mefir
lovemeplease
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viaorchis orchis
lovemeplease
6262 0c42 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viaorchis orchis
lovemeplease
Całkiem inaczej kusisz, tak bardzo w sobie masz coś. Coś co chcę mieć na własność, później przy tym zasnąć.
Reposted fromorchis orchis
lovemeplease
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viadivi divi
7820 8da3 500
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viadivi divi
lovemeplease
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
lovemeplease
Reposted frommefir mefir viadivi divi
0440 8314 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viadivi divi
lovemeplease
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadivi divi
lovemeplease
0215 fec2 500
Reposted fromankess ankess viadivi divi
lovemeplease
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viadivi divi
lovemeplease
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
lovemeplease
to nie Ciebie całowałam -
nie miej złudzeń.

myślałam o nim
Twoje usta było po prostu pod ręką.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

April 29 2017

lovemeplease
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viatazniebieskimi tazniebieskimi
lovemeplease
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
1796 7227 500
Reposted fromsarazation sarazation viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl