Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

lovemeplease
Znalazłbym Cię wszędzie.
— z filmu o Coco Chanel.
lovemeplease
Z każdą wiosną bardziej kochaj życie.
lovemeplease
Szczypta Ciebie weszła we mnie i na zawsze mnie zatruła
Reposted fromSalute Salute viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
Bo miewam zimne dłonie, lecz zawsze gorące usta
— Ten Typ Mes
Reposted fromohhh ohhh viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
URATUJĘ CIĘ
Poczekaj z głupotami na mnie
— 22:18
lovemeplease
Najpiękniejszą ozdobą każdego mężczyzny jest szczęśliwa kobieta u jego boku.
lovemeplease
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
lovemeplease
Chcę Cię dopiąć na ostatni guzik.
— M. jak..
lovemeplease
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
lovemeplease
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lovemeplease
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to Ty pozwoliłeś mi odejść.
— taktaktak.
lovemeplease
2391 f7a6
lovemeplease
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
7568 6fe8 500
7570 2c57 500
7569 9543 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl